5.2 Functies en taken binnen het team

De directie bestaat uit de directeur en de adjunct directeur. Zij zijn verantwoordelijk voor het totale beleid op school en zijn tevens de contactpersonen voor de diverse instanties waar een school mee te maken heeft.

De directeur is het eerste aanspreekpunt voor leerkrachten en ouders. Bij haar afwezigheid neemt de adjunct directeur de taken waar.
Het is belangrijk voor ouders om te weten dat zij welkom zijn voor een gesprek van welke aard dan ook. In de meeste gevallen verloopt het eerste contact met de school bij de aanmelding van de kinderen via de directie.

De interne begeleiders hebben de zorg voor het realiseren van een goede ondersteuningsstructuur. De IB-ers zijn samen met de directie, belast met het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het (bovenschoolse) zorgbeleid, de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de school en de begeleiding en professionalisering van de leerkrachten.

De groepsleerkrachten verzorgen het onderwijs aan de aan hen toevertrouwde groepen, zij zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders wanneer het de kinderen betreft. Naast de klassentaak hebben alle leerkrachten ook taken te vervullen, die nodig zijn om de schoolorganisatie goed te laten verlopen. Dit takenpakket wordt jaarlijks verdeeld.

Stagiaires: Tijdens het schooljaar komen er ook verschillende stagiaires op school. Er zijn stagiaires van de Pabo Thomas More, zij geven diverse lessen aan een groep en de groepsleerkracht is hun mentor.

Overige stage mogelijkheden: Indien mogelijk komen ook leerlingen vanuit het MBO in aanmerking voor een stageplek op de Pieter Bas. Zij worden dan opgeleid tot onderwijsassistent of pedagogisch medewerker bv. in de Peuterspeelzaal.
Ook studenten van andere Pabo’s kunnen in overleg met de schoolopleider stege lopen op de Pieter Bas. Ook vanuit het MBO komen er stagiaires, zij worden opgeleid tot onderwijsassistent of pedagogisch medewerker (in de peuterspeelzaal).

De vakleerkracht gymnastiek, is verantwoordelijk voor het bewegingsonderwijs op onze school.

De contactpersoon van het CJG, de logopediste en de psycholoog van de onderwijsbegeleidingsdienst zijn niet dagelijks aanwezig. Hun werkzaamheden staan verderop in deze gids beschreven.
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work